Όροι και προϋποθέσεις

Όροι Χρήσης

Το letsprintcrete.com είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου της εταιρείας -LET’S PRINT- που εδρεύει στο Λιμένα Χερσονήσου, λεωφόρος, Ελευθερίου Βενιζέλου 73.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση της σελίδας της επιχείρησης στο facebook, στο instagram και στην ιστοσελίδα της. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών της θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση της σελίδας καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών της επιχείρησης.

Η επιχείρηση με την επωνυμία  LET’S PRINT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναθεωρεί, να ανανεώνει ή να αναπροσαρμόζει ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών στη σελίδα της στο facebook, στο instagram και στην ιστοσελίδα της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να τους δημοσιεύει στις σελίδες της στο facebook και στο instagram προς γνώση τους από τους χρήστες.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

H επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στη σελίδα της στο facebook και στο instagram και στην ιστοσελίδα της, σε ότι αφορά την ταυτότητά της όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η επιχείρηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Επίσης, δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά λάθη που έχουν προκύψει από διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας ή από λόγους ανωτέρας βίας.

Περιορισμός ευθύνης

Η επιχείρηση LET’S PRINT στα πλαίσια των συναλλαγών της από τις ηλεκτρονικές της σελίδες δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στις σελίδες της, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο χρήστη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Επίσης, δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στις σελίδες της επιχείρησης LET’S PRINT στο Facebook και στο Instagram και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή και της τιμής ενός προϊόντος.

Η ιστοσελίδα της επιχείρησης, LET’S PRINT  η σελίδα της επιχείρησης LET’S PRINT στο Facebook και στο Instagram παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον διακομιστή, «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα και η ηλεκτρονική σελίδα της επιχείρησης  LET’S PRINT  στο Facebook και στο Instagram δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η επιχείρηση LET’S PRINT δε φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης. Οποιαδήποτε αναφορά ή υπερσύνδεσμος σε άλλη ιστοσελίδα, παρέχεται για την διευκόλυνση του χρήστη και δεν έχει ευθύνη για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στις ιστοσελίδες αυτές. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.

Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της ιστοσελίδας και των σελίδων στο facebook και στο instagram όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τις σελίδες για:

 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε λόγο και επιπλέον προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση LET’S PRINT ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ..
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
 • Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει, ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή και την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
 • Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.
 • Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Παραγγελίες / Συμβόλαιο

Η επιχείρηση LET’S PRINT παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα παραγγελίας των προϊόντων, που είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της LET’S PRINT και μέσω του facebook και του Instagram, και παραλαβής τους: 1) από το κατάστημα που διατηρεί η επιχείρηση LET’S PRINT ή 2) μέσω επιχείρησης courier, η ταχυδρομείου.

Οι παραγγελίες είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον γίνουν δεκτές από την επιχείρηση LET’S PRINT  μετά από ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας. Για οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση ή διαχείριση της παραγγελίας η επιχείρηση προχωρά σε σχετική ενημέρωση. Η παράδοση των προϊόντων από την επιχείρηση πραγματοποιείται σε διάστημα 3 – 6 ημερών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση της παραγγελίας από την επιχείρηση LET’S PRINT  είναι η αποπληρωμή του τιμήματος των προϊόντων της με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησης LET’S PRINT ή με χρήση μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης LET’S PRINT του συστήματος πληρωμών με χρήση χρεωστικής, πιστωτικής, προπληρωμένης κάρτας ή PayPal.

Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ιστοτόπου συμπεριλαμβάνεται το νόμιμο Φ.Π.Α . Ο πελάτης επίσης επιβαρύνεται με έξοδα εκτελωνισμού, αν προκύψουν. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Τυχόν τραπεζικά έξοδα που προκύπτουν βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον πελάτη. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την επιλογή του προϊόντος του όπως και για την καταλληλότητά του για τον σκοπό που το προορίζει.

Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψής της ή από την παράδοση και μάλιστα σε παραγγελία με πολλαπλό περιεχόμενο από την παράδοση και του τελευταίου προϊόντος. Στην περίπτωση υποχρέωσης παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση ακόμη και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί, με την προϋπόθεση ότι το προϊόν θα επιστραφεί ακριβώς στην κατάσταση που παρελήφθη, με το σύνολο των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγηθεί από τον αγοραστή εξόφληση κάθε ποσού που επιβαρύνθηκε η επιχείρηση για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η επιχείρηση υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.
 • Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η επιχείρηση.
 • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη.
 • Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την επιχείρηση αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την επιχείρηση και συνήθως είναι της τάξης του 20%-30%. Η επιχείρηση δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.

Παράδοση / Κυριότητα / Κίνδυνος

Τα προϊόντα μπορούν να αποσταλούν οπουδήποτε εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας στον τόπο που έχει υποδείξει ο χρήστης με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) ή ταχυδρομείου. Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Πολιτική Επιστροφών

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, προϊόντα που έχει συμφωνηθεί, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην επιχείρηση καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την επιχείρηση αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την επιχείρηση τρόπος επιστροφής.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από την επιχείρηση ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και πλήρη τη συσκευασία του.
 • Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε μέσω courier, ή στο κατάστημα που διατηρεί η επιχείρηση. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την επιχείρηση και η επιχείρηση βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος προϊόντος.
 • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
 • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της παραγγελίας. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την επιχείρηση.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Ανωτέρα βία

Η επιχείρηση LET’S PRINT δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση.

Ισχύων νόμος

H ιστοσελίδα της επιχείρησης LET’S PRINT και οι σελίδες στο facebook και στο instagram έχουν δημιουργηθεί και ελέγχονται από την επιχείρηση LET’S PRINT και η ελληνική νομοθεσία θα καθοδηγεί τη χρήση και την ερμηνεία τους. Η πρόσβαση από άλλη χώρα, υποχρεώνει τον χρήστη σε συμμόρφωση με τους νόμους της χώρας αυτής. Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την επιχείρηση LET’S PRINT η οποία έχει και το δικαίωμα αλλαγής στο περιεχόμενο των σελίδων και στους ανωτέρους όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Φορολογικά στοιχεία επιχείρησης

Επωνυμία: ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΑΦΜ: 082171067

ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έδρα: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 73 ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Αριθμό ΓΕΜΗ: 77000427000

Search
Shopping cart close